Internet – nove mogućnosti za promociju destinacija – kako povećati broj turista na destinaciji

Internet je omogućio turistima da samostalno otkrivaju nove destinacije i planiraju svoja putovanja. Sa druge strane, turističkim radnicima i promoterima destinacija je pružena šansa da svoju ponudu mogu lako promovisati turistima širom sveta.

Prvi korak u iskorišćavanju mogućnosti koje donosi internet, je svakako kreiranje tražnje, a drugi korak je dostupnost ponude za krajnje konzumente/klijente/turiste.

Definisanje turističke ponude

Promocija destinacije bi trebala biti planska, u skladu sa vizijom razvoja destinacije, resursima kojima raspolaže i ciljevima koji se definišu. Stoga, kreiranje tražnje tj. promocija treba da bude usmerena ka definisanim turističkim proizvodima, a oni treba da budu u skladu sa onim ciljnim grupama i tržištima koji se žele dostići.

Ako se samo radi na kreiranju tražnje, a ponuda nije lako dostupna za rezervisanje, troše se novac, vreme i resursi, a rezultati nisu onakvi kakvi bi mogli biti.

Turistička ponuda koja nije dostupna za online rezervisanje gotovo da ne postoji.

Zato je neophodno prvo omogućiti online rezervisanje ponude, a zatim sinhronizovati aktivnosti onih koji se bave promocijom i iskoristiti sve kanale distribucije koji mogu biti na raspolaganju.

Distributivna mreža

Online rezervisanje ponude bi trebalo biti moguće na sajtovima svih pružalaca usluga, bilo da su to smeštajnih objekti, turističke agencije, vodiči, akteri koji sprovode aktivnosti u prirodi i sl., a zatim i na sajtovima turističkih organizacija, turističkih portala, lokalnih medija i dr.

Povećanje broja rezervacija može biti od 30-80% kada je ponuda destinacije umrežena i kompletno dostupna za online rezervisanje kroz sve dostupne sajtove koji promovišu destinaciju i ostalu distributivnu mrežu. Boljim uvidom u turističku ponudu i mogućnost planiranja kvalitetnijeg odmora klijenti se na destinaciji zadržavaju duže i troše više.

Online rezervisanje treba biti prilagođeno domaćim klijentima (jer je domaći gost uvek najvažniji gost), a zatim i klijentima svih onih tržišta koja se žele dosegnuti. Osim jezika na kojem će ponuda biti prezentovana, online rezervisanje ponude podrazumeva da klijent ima uvid u datume dostupne za rezervisanje, cenu u željenoj valuti, sve druge informacije vezane za ponudu, opcione doplate koje mogu biti ponuđene uz aranžman i automatski obračun konačne cene aranžmana.

Manjkavosti oslanjanja samo na globalne distributivne kanale

Na internetu već postoje globalni igrači – sajtovi putem kojih je moguće online rezervisati avio karte, smeštaj ili receptivne ponude na destinacijama (uglavnom samo za aktivnosti i jednodnevne ture). Prezentovanje ponude kroz te sisteme, što se tiče promocije destinacije, nema veliku ulogu, jer takvi sistemi će najčešće promovisati najpopularnije destinacije – zato što će im to doneti najveći ROI (return of investment) – povrat investicije. To bi značilo da ti rezervacioni sistemi neće uticati na povećanje tražnje, već će preko njih rezervisati samo oni koji su već doneli odluku za posetu destinaciji. Pošto je destinacijama cilj veći broj turista, neophodno je da destinacijske menadžment kompanije i turističke organizacije kreiraju kampanje koje će generisati tražnju i direktno uticati na veći broj rezervacija. Stoga je neophodna sinhronizacija i partnerstvo svih ključnih stejkholdera na destinaciji (uključujući i privatni sektor).

Pored toga, ako ti globalni rezervacioni sistemi nisu prevedeni na lokalne jezike, oni neće doneti rezervacije sa domaćeg tržišta (a rekosmo zašto je to bitno). Vreme pandemije je pokazalo da turizam na destinacijama može biti otporan ako je ponuda prilagođena domaćoj klijenteli i turistima iz regiona. Stoga je sad, više nego ikada pre, potrebno da se kompletna ponuda plasira tako da ona bude lako dostupna lokalnom i regionanom tržištu. Lako dostupna – podrazumeva da je potencijalni klijenti mogu rezervisati u svako doba, bez potrebe da se ostvaruje telefonski kontakt i da pri tome klijent ima na raspolaganju sve informacije koje ga mogu zanimati, da proces rezervisanja može završiti online (kako je gore navedeno).

BOS4.tours – nova Cloud tehnologija koja omogućava online rezervisanje i plasman tura i aktivnosti

BOS platforma omogućava da bez velikih troškova svaki organizator može ponuditi klijentima online rezervisanje tura i aktivnosti na bilo kom jeziku, u bilo kojoj valuti, a bez inicijalnih troškova.

Organizatori unose svoje ture u BOS (Booking online System) a plasman može biti kroz sopstveni sajt kao i kroz BOS distributivnu mrežu: kanale distribucije (sajtove nastale uz pomoć BOS platforme) kao i affiliate partnersku mrežu.

Bez obzira na koji način će rezervacije stići organizator vrši naplatu direktno od klijenata.

Za sada, kanale distribucije predstavljaju sajtovi SerbianAdventures.com i Putujem.online.

SerbianAdventures je sajt namenjen rezervisanju tura po Srbiji i regionu na srpskom i engleskom jeziku, i do sada je okupio blizu 70 organizatora tura i aktivnosti iz Srbije.

Putujem.online je namenjen tržištu regiona (ne i stranim turistima) i obuhvata i receptivnu i inicijativnu ponudu. Startovao je sa radom nedavno i kao kanal distribucije su već počeli da ga koriste neki od najvećih turoperatora iz regiona. Ponuda je svakim danom sve bogatija i pored tura i aktivnosti, svoje paket aranžmane će predstavljati i smeštajni objekti iz regiona.

Izgradnja sopstvenih kanala distribucije za plasman tura i aktivnosti jedne destinacije

Deo BOS platforme je i website builder (kreator sajtova poput WordPress-a), zahvaljujući kojem je moguće lako kreiranje novih sajtova turističke tematike, bilo da je u pitanju promocija destinacije ili određene teme specijialnih interesovanja – sajtova posvećenih specijalnim interesovanjima turista (na primer, sajt posvećen vinskom turizmu, bike turizmu i sl.). Takvi sajtovi lako preuzimaju ture iz BOS sistema po izboru i omogućavaju klijentima online rezervisanje, nudeći i druge sadržaje na sajtu koji su vezani za odabranu temu sajta. To omogućava i objedinjavanje ponude više regiona ili više zemalja, što je posebno bitno za privlačenje turista sa daljih destinacija. Turističke destinacije ili pojedinci koji odluče kreirati sajt uz pomoć BOS website builder-a mogu samostalno raditi i na kreiranju novih prodajnih kanala – kreiranjem sopstvene affiliate mreže.

BOS website builder omogućava relativno lako kreiranje i upravljanje sajtom za koje programer nije potreban!

 

Objedinjena turistička ponuda Balkana

Za kreiranje sajta koji bi objedinio turističku ponudu Balkana čeka se da se poklope „kockice“ i obezbede sredstva za kvalitetno prevođenje sadržaja na željene jezike i adekvatnu promociju ka željenim tržištima.

Uspostavljanje takve platforme može omogućiti usvajanje zajedničkih novih koncepata u turizmu među zemljama regiona i promociju zajedničkih turističkih proizvoda. Mogućnosti takve platforme su bezbrojne i može služiti kao osnovna infrastruktura za razvoj „pametnog“ turizma.

Razvojni pravci BOS-a

BOS tim ima ambicije da putem „API-ja“ – poveže ponudu iz BOS sistema sa globalnim igračima poput Amadeusa, Booking.com-a, C-trip.a i drugih globalnih kanala distribucije, čime bi organizatorima bio olakšan pristup svetskom tržištu i pažnja usmerena samo na što kvalitetnije pružanje usluge.

Digitana transformacija u turizmu

BOS4.tours – rezervacioni sistem koji organizatorima štedi vreme i resurse

Korisnici BOS sistema, osim online rezervisanja, na raspolaganju imaju alate koji štede vreme i resurse, pa tako klijentima mogu automatski potvrđivati rezrevaciju na jeziku na kojem je klijent rezervisao turu ili isto tako, uz dva klika, potvrditi prijem uplate ili preuzeti listu putnika za određeni polazak/turu.

Bez ozbira preko kog kanala stižu rezervacije, one se sve „slivaju“ u jedan centralizovani sistem uz uvid sa kog kanala su rezervacije stigle. I ne samo to, organizatorima je na raspolaganju mogućnost da sami precizno prate ostvarene rezultate svojih promotivnih aktivnosti i na osnovu tih podataka pametnije upravljaju svojim marketing kampanjama i sredstvima koja odvajaju u te svrhe.

Po realizaciji putovanja, klijentima koji su rezervisali usluge stiže mail sa pozivom da ocene turu i napišu komentar. Ovo je izuzetno značajno sa aspekta uvida u stepen zadovoljstva klijenata i sve ono na čemu treba raditi radi unapređenja usluge na destinaciji.

BOS platforma omogućava digitalnu transformaciju i podiže digitalnu pismenost pružalaca usluga na destinaciji. Takođe, ona doprinosi i umrežavanju stejkholdera i razmenu primera dobre prakse i brendiranja, što pruža temelj za ekonomski proseritet i razvoj autentičnih i inovativnih proizvoda i usluga.

Uloga dijaspore u promociji destinacije

Primenom tehnologije sada je dijasporu moguće lako uključiti u promociju destinacije. BOS platforma omogućava da sajtovi koji nastanu na BOS platformi mogu samostalno kreirati svoju affiliate mrežu, te aktivno raditi na uključivanju dijaspore u promociju svog kraja i njegove turističke ponude. Dijaspora se može aktivirati po dva osnova: emocijom – pozivanjem da učešćem u promociji doprinose afirmaciji i razvoju svog kraja; i finansijskom – jer će za svaku realizovanu rezervaciju koja stigne zahvaljujućim njihovim promotivnim aktivnostima ostvariti (finansijsku) dobit. Na isti način moguće je uključiti i blogere, influensere, pa čak i lokalno stanovništvo i pružaoce usluga.

Nova znanja i veštine koja je neophodno primeniti u pripremi i plasmanu ponude

Gubitkom neposrednog kontakta sa posrednikom, turističkim agentom koji je imao ulogu da ponudu predstavi klijentu i po potrebi je dočara i upakuje onako kako klijent želi da zaključi da je to baš ponuda njemu po meri, nameće se potreba da se ponuda obogati prvo vizuelno, a zatim i kroz sam tekst programa.

Iz tog razloga, tekstovi programa više ne smeju biti ono su često sada: zbir tehničkih podataka. Tekstovi ponude moraju biti takvi da se obraćaju zamišljenom idealnom kupcu/klijentu/turisti. Kroz tekst programa idealni kupac/turista treba da prepozna doživljaj, emociju koju traži i koju želi da iskusi na svom putovanju. Osim tog story telling-a, tekstovi programa treba da budu pogodni i za pretraživače kako bi ih oni koji traže baš takvu ponudu ili doživljaje, lako pronašli. Prilagođavanje ponude viziji destinacije, ali i određenim ciljnim grupama, dovodi i do potrebe kreiranja novih turističkih programa. Ti novi programi trebaju biti rezultat analize i prepoznavanja potreba savremenih turista. U tome će u budućnosti veliku ulogu imati Big datapodaci koji će se na razlličite načine prikupljati od turista koji posećuju destinaciju, a do tada nam dragocene podatke mogu dati komentari i ocene klijenata za pružene usluge, oni koji su u neposrednom kontaktu sa turistima, kao i podaci koji prikupljaju sajtovi – kanali distribucije – preko ugrađenih kodova za praćenje posetilaca.

Tako dolazimo do toga da od naših turističkih radnika ne možemo očekivati da imaju sva potrebna znanja i veštine da bi ova ponuda bila „upakovana“ kako zahtevaju savremeni turisti i glavni igrači na tržištu – internet pretraživači, niti da budu vični u svim vidovima oglašavanja ili u analizi i upotrebi podataka koji su na raspolaganju preko analitike sajtova.

Ako destinacije žele brze rezultate onda je najbolje angažovati eksterne stručnjake koji će taj posao odraditi što kvalitetnije i u što kraćem periodu. Nešto duži i kvalitetniji put, ali ne i jeftiniji, bi bio angažovanje tih istih eksperata koji bi edukovali pružaoce usluga i pomogli im u definisanju ponude tako da izazivaju željenu reakciju (rezervaciju) i ista bude prilagođena za pretraživače.

Digitalni marketing i SMART turizam

Tek sledeći korak bi bio digitalni marketing i kreiranje kampanja ka željenim ciljanim tržištima i ciljnim grupama. Krajnji cilj marketinga moraju biti merljivi rezultati, odnosno, rezervacije koje se ostvaruju kroz performans marketing (marketing usmeren ka rezultatima), a zatim, kroz analitiku i merenje ključnih indikatora kreiraju se remarketing kampanje i fino „podešavanje“ kampanja, ali i ponuda, kako bi se obezbedilo ostvarenje ciljeva.

Internet tehnologije donose nove mogućnosti, ne samo na polju promocije ponude i destinacija, već i u segmentu planiranja razvoja novih turističkih proizvoda. Kreatori politike razvoja destinacija bi trebali biti oslonjeni na korišćenje i upotrebu podataka kroz koje će se učiti o korisnicima, njihovim interesovanjima, potrebama, pratiti tzv. customer journey – proces rezervisanja i ponašanja na sajtovima… To je ono što se sada naziva SMART turizam.

Podizanje nivoa digitalne pismenosti i upotrebe digitalnih platformi je neophodno, kako za poslanike u turizmu, tako i za kreatore razvoja turizma i marketing stratege.

Neophodna podrška kroz podsticaje

Sjajna stvar bi bila kada bi institucije koje se bave turizmom pružile finansijsku i svaku drugu podršku u ovim aktivnostima privatnom sektoru, TO i DMO (pod uslovom da među njima postoji sinergija), što bi rezultiralo boljom promocijom mikroturističkih proizvoda, što je svakako predispozicija za poboljšanje konkurentnosti svake destinacije.

Aktivnosti za koje bi bilo poželjno obezbediti podsticaje su:

 • Unapređenje postojećih ili kreiranje novih internet prezentacija na kojima bi bilo moguće online rezervisati ponudu;
 • Kreiranje ponude prema ciljnim grupama i prilogođavanje ponude i ostalog sadržaja za pretraživače, prevod ponude i sadržaja za jezike željenih tržišta;
 • Obezbeđenje kvalitetnih fotografija i video materijala;
 • Promocija i oglašavanje na digitalnim kanalima i značajnim portalima;
 • Kreiranje kampanja za razvijanje affiliate partnerstva sa dijasporom, blogerima i influenserima u cilju promocije destinacije.

Pregled neiskorišćenih potencijala digitalne promocije:

 • Ponuda prilagođena viziji destinacije i različitim ciljnim grupama;
 • Definisani turistički proizvodi – program – cena – datumi dostupni za rezervisanje – automatski obračun i potvrđivanje rezervacije;
 • Kanali distribucije – sajtovi na kojima je moguće online rezervisati ponudu, kao što su sajtovi samih nosilaca ponude – organizatora, sajtovi turističkih organizacija, drugi medijski i turistički portali, blogovi, turisti, dijaspora;
 • Digitalni marketing uz organsko i plaćeno oglašavanje uz pripremljenu marketing strategiju koja je u skladu i sa zacrtanom vizijom destinacije i dostupnom ponudom – preduslov za bolje pozicioniranje i brendiranje destinacije;
 • Korišćenje Big data – informacija koje se mogu prikupljati putem digitalnih platformi o klijentima i koji će biti „gorivo“ budućih marketing aktivnosti, na osnovu kojih se mogu kreirati novi turistički proizovdi – koji će biti spremni za „pametni“ turizam;
 • Objedinjavanje turističke ponude (dostupne za online rezervisanje) sa komplementarnim ili susednim destinacijama na nivou regije/države/više država, prilagođene i plasirane ka željenim tržištima.

Poziv na akciju

BOS tehnologija je jedinstvena, ne samo u regionu, i prilagođena je upravo ovom tržištu. Na raspolaganju je za momentalnu primenu i plasman tura i aktivnosti kroz BOS distributivnu mrežu, bez inicijalnih troškova za organizatore.

Pozivamo turističke organizacije i DMO da pomognu u povezivanju pružalaca usluga sa BOS-om kako bi i njihova ponuda bila dostupna za online rezervisanje. Predstavljanje celokupne ponude može biti dostupno za online rezervisanje i na sajtu TO ili DMO, a u skladu sa mogućnostima, mogu se kreirati novi sajtovi koji će objedinjavati ponudu više destinacija/regiona/država – kako bi krajnji cilj bio plasman objedinjene turističke ponude Balkana.

Osim tehnologije, BOS tim je na raspolaganju sa svojim znanjima i konekcijama sa externim stručnjacima iz različitih oblasti turizma, SEO, digitalnog marketinga i analitike kako bi ubrzali put digitalne transformacije aktera u turizmu i prilagodili ih trendovima i zahtevima savremenih turista.

Pozivamo i kreatore politike razvoja turizma da iskoriste sve mogućnsti i pruže podršku turističkim radnicima da što lakše prilagode svoju ponudu tehnologijama i savremenim vidovima prezentovanja i odvaže se ka pametnom performans marketingu na digitalnim medijima, kako bi rezultati bili što brži i što bolji.

Zaključak

Digitalne tehnologije su nam donele nove mogućnosti, ali i potrebu za novim znanjima i veštinama, kako turističkih radnika, tako i svih onih koji su zaduženi za turistički razvoj i promociju. Potrebno je u potpunosti inovirati ponude i prilagoditi ih željenim ciljnim grupama i tržištima, kao i novom načinu prodaje i distribucije.

Takođe je potrebno preispitati korisničko iskustvo posetilaca postojećih internet prezentacija, obogatiti ih odgovarajućim sadržajima koje posetioci traže prilikom pretrage na internet pretraživačima i pretvoriti ih u distributivne kanale preko kojih je moguće online rezervisati ponudu. Sve to su tek preduslovi za plasman ponude kroz distributivnu mrežu i kvalitetnu digitalnu promociju na društvenim mrežama, koja se paralelno mora raditi i organski (bez plaćanja) i uz plaćene kampanje kojima se targetira željena ciljna grupa sa željenog tržišta. Podaci koji će se prikupljati uz pomoć tehnologija od strane turista koji su bili konzumenti usluga na destinaciji se moraju iskoristiti za prepoznavanje novih šansi i kreiranja novih turističkih proizvoda, kako bi se produžilla sezona i kako bi prihodi od turizma bili što značajniji.

Primena modernih tehnologija i oslanjanje na podatke koji se mogu prikupljati putem istih, a koristiti za kreiranje novih turističkih proizvoda i upravljanje razvojem turističkih destinacija, je kompleksan i sveobuhvatan posao. BOS platforma je tek prvi korak u tom pravcu. Misija BOS tima je da pomogne lokalnim organizatorima tura i aktivnosti da unaprede svoj posao uz pomoć modernih tehnologija, da kreatorima razvoja turizma „pametnim“ pristupom olakša donošenje odluka, omogući plasman ponude kroz što bolju distributivnu mrežu i da unapređenjem lokalne ekonomije zaustavi migracije i odlazak mladih.

Biljana Marčeta, osnivač BOS4.tours platforme