Opšti uslovi saradnje sa

Booking Online System za ture BOS4.tours

Obaveze organizatora

Tačnost podataka, ažuriranje tura i praćenje rezervacija

Organizatori tura su odgovorni za tačnost osnovnih podataka o ponudi, kontakata i brojeva računa na koje se primaju uplate.

Organizatori tura imaju obavezu redovnog ažuriranja ponude, kalendara polazaka i proveravanja meila koji je prijavljen za prijem rezervacija. Krajnji rok za procesuiranje i ažuriranje statusa rezervacija je 24h po prijemu meila sa upitom (pristup sistemu je moguć i sa mobilnog telefona). Po prijemu rezervacije koja se nalazi u statusu UPIT potrebno je u sistemu promeni status na neki od ponuđenih (U PROCESU, POTVRĐENO, OTKAZAN POLAZAK i sl.).

Po realizaciji ture, organizator je u obavezi da ponovo promeni status rezervacije na jedan od konačnih: REALIZOVANO, STORNO ili NO SHOW.

Organizator snosi svu odgovornost prema klijentima za izvršenje usluga, ali i državnim organima po Zakonu o turizmu, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakona o oglašavanju, o bezbednosti i sigurnosti putnika, zaštiti prirodne sredine i kulturnih dobara i sl.

Organizator ne može na svom ili drugim sajtovima promovisati programe po nižim cenama od promotivne cene koja je iskazana u BOS sistemu.

Finansijske obaveze

Pristupom BOS sistemu organizatori prihvataju obaveze prema BOS-u kao i BOS distributivnoj mreži (BOS kanali distribucije i Affiliate partneri) u vidu isplaćivanja provizije za svaku realizovanu rezervaciju najkasnije do 15-tog u mesecu za ture realizovane u prethodnom mesecu. U suprotnom, BOS zadržava pravo da obustavi prikaz tura do isplate svih dugovanja prema BOS-u i njegovim partnerima.

Provizije se obračunavaju na osnovnu cenu aranžmana, bez doplata.

Za svaku turu organizatori samostalno određuju visinu provizije koju odobravaju BOS distributivnoj mreži. U tom iznosu nije uračunata provizija koja se plaća BOS-u za korišćenje sistema, a ona iznosi 1,5% osnovne cene.

Provizije za distributivnu mrežu:

Za outgoing ture (inicijativna putovanja van granica zemlje) provizija ne može biti manja od 5%.

Za incoming ture provizija ne može biti manja od 8,5% za ture do 3 dana (2 noći). Za incoming ture duže od 3 dana najmanja provizija za distributivnu mrežu mora biti 10,5%.

Visina provizije je direktno povezana sa motivacijom kanala distribucije i affilaite partnera da turu promovišu.

Postavljanje pretraživača na veb sajt organizatora, kao i kreiranje novog veb sajta na BOS platformi plaća se prema važećem cenovniku.

 

Bez obeležja organizatora na prikazu ture i fotografijama

U tekst programa putovanja nije dozvoljeno unositi ime i podatke o organizatoru kao ni telefon ili podatke za uplatu. Na fotografije nije dozvoljeno postavljati vodeni žig ili druga obeležja i kontakte organizatora. Ture koje budu sadržale ove podatke ne mogu biti odobrene od strane administratora. Naknadne izmene i unos naziva organizatora ili fotografija sa logom organizatora daju za pravo BOS-u da zauvek obustavi promociju tura kroz BOS sistem tog organizatora. 

Bos4.tours ima pravo korekcije naslova i kratkog opisa ture (u dogovoru sa organizatorima) u cilju postizanja boljih performansi pretrage i vizuelnog prikaza ponude na kanalima distribucije.

Fotografije i autorska prava

Uz svaki program potrebno je obezbediti najmanje 6 fotografija na koje organizatori imaju autorsko pravo! Unošenjem fotografija u sistem, organizator daje BOS-u i svim njegovim distributivnim partnerima pravo korišćenja istih u promotivne svrhe.

Organizator snosi odgovornost prema BOS-u ili bilo kom distributivnom partneru BOS-a, za eventualnu štetu koja može nastati povredom autorskih prava.

Vidljivost tura

Po unosu ture u sistem ona mora biti pregledana i odobrena od strane administratora, koji joj dodeljuje status AKTIVNA. Nakon aktiviranja ture nije dozvoljeno vršiti izmene koje nisu u skladu sa opštim uslovima saradnje.

Tura neće biti pregledana dok se nalazi u statusu NACRT. Da bi je administratori odobrili, tura mora biti postavljena u status ČEKA ODOBRENJE ADMINISTRATORA.

Iako tura bude odobrena, ona neće biti vidljiva u sistemu ukoliko nisu uneti datumi predviđeni za početak realizacije. BOS ima pravo zatvoriti turu ako nema unete datume, dok organizator ne unese nove datume i promeni status na AKTIVNA.

Prikaz tura na različitim jezicima

Organizator bira na kojim sve jezicima želi prikaz i promociju ture. Za sada su na raspoaganju engleski, srpski, bosanski i hrvatski. Nadamo se uskoro da ćemo otvoriti još neke jezike iz regiona kao i kineski i ruski.

Cene tura

U sistem se ne mogu unositi cene više od cena objavljenih na sajtu organizatora i ostalim kanalima prodaje. Neki od BOS kanala distribucije na svojim sajtovima daju garanciju najniže cene kao snažan marketinški „alat“, te se poštovanjem ovog pravila omogućava konkurentska pozicija sajtova koji promovišu ture iz BOS sistema.
Uz svaku turu organizator ima mogućnost unosa LOKALNE cene (za domaće tržište) i CENE ZA STRANE TURISTE, kao i promotivne i redovne cene. Ako se unosi promotivna cena, obavezno je uneti i objašnjenje pod kojim uslovima se primenjuje promo cena, kao i označiti koliko dana pred polazak softver treba da prebaci cenu sa promotivne na redovnu.

Nije moguće postaviti LAST MINUTE cenu – promotivna cena je uvek FIRST MINUTE cena (u cilju podsticanja klijenata da se za putovanja prijave što je moguće ranije).

Organizator ima mogućnost unosa različitih cena za domaće i goste iz regiona u odnosu na strane turiste. Pri unosu tura na različitim jezicima uvek se prvo označava da li će se uz taj jezik primenjivati cena za lokane turiste ili cena za strance. Na taj način se omogućava da turistima iz drugih zemalja koji govore iste ili slične jezike kao i lokano stanovništvo da rezervišu turu po ceni za lokalne turiste (u tom slučaju i vodič govori lokalni jezik, što je često jeftinije u odnosu na vođenje na stranim jezicima).

Affiliate partner program

U svom nalogu u BOS sistemu organizatori mogu kreirati različite „Affiliate programe“ za svoje marketing kampanje i precizno pratiti njihove rezultate. Na primer, mogu kreirati zasebne linkove za oglašavanje na Fejsbuku, Instagramu, blogu i slično, i pratiti tačan broj rezervacija koji je stigao u sistem putem svakog od odabranih kanala promocije.

Onlajn rezervisanje na sajtu organizatora tura

Organizatori imaju mogućnost da na svom sajtu omoguće klijentima onlajn rezervisanje. Uslovi saradnje za ovaj vid promocije se posebno ugovaraju (Paket „Prodaji direktno“). Opciono, po želji organizatora, uz veb sajtove kreirane na BOS platformi može se integrisati i onlajn plaćanje.

BOS kanali distribucije

Kanali distribucije

Kanali distribucije su sajtovi koji su nastali na BOS4.tours platformi uz pomoć BOS website buildera. Pri unosu ture u sistem organizatori označavaju na kojim sve sajtovima – kanalima distribucije žele da njihova ponuda bude vidljiva. Takođe, kanali distribucije biraju koje ture žele da promovišu na svojim sajtovima.

Kanali distribucije imaju mogućnost kreiranja svoje affiliate partnerske mreže. Kanali distribucije i njihove affiliate partneri čine BOS distributivnu mrežu. Organizatori su u obavezi da za sve realizovane rezervacije pristigle kroz BOS distributivnu mrežu isplate pripadajuće provizije. Mesečne obračune provizija mogu lako preuzeti iz sistema na kraju svakog meseca.

Organizatori imaju uvid u to koje rezervacije stižu preko kog Kanala distribucije, a Kanali distribucije imaju uvid u kontakte klijenata, za razliku od Affiliate partnera, koji imaju uvid u broj rezervacija, ali ne i podatke o putnicima.

Affiliate partneri

Affiliate partneri BOS-a su pojedinci ili pravna lica, udruženja, klubovi i sl. koji žele da iskoriste mogućnost zarade od promocije tura iz BOS sistema. Oni se registruju preko kanala distribucije (uključujući i booking.bos4.tours). Organizator je u obavezi da isplati provizuju kanalu distribucije za sve realizovane rezervacije koje stignu preko njegove mreže affiliate partnera, osim ako se drugačije pismeno ne dogovore.

Organizatori lako preuzimaju obračune iz sistema za isplatu provizija.

Affiilate partneri nemaju uvid u kontakt klijenata (njihova imena, mail adrese i telefone), ali imaju uvid u to koje su rezervacije urađene preko njihovih linkova ili sajtova, za koje ture i datume, i mogu pratiti statuse rezervacija.

Legalnost poslovanja, odgovornost prema klijentima

Organizator snosi odgovornost za legalnost svog poslovanja. Na podacima o organizatoru mora biti naznačeno u kom svojstvu nastupa i po tom pitanju klijent po prijemu instrukcije za plaćanje mora znati u kakvom pravnom statusu je organizator. Organizator odgovara za bezbednost klijenata i preuzima na sebe sve druge obaveze prema klijentima u skladu sa etičkim normama ili zakonitim postupanjem.

Ukoliko se slažete sa ovim uslovima saradnje, možete se odmah registrovati.

REGISTRUJ SE!

*Osim što je stranica za registraciju na engleskom, za sve ostalo imate mogućnosti izbora jezika (engleski, srpski, bosanski i hrvatski) osim video tutorijala koji su za sad samo na srpskom jeziku.

Prijavljivanjem za korišćenje sistema, organizator se obavezuje na prihvatanje svih ovih uslova saradnje sa BOS-om.

Za sva pitanja ili nejasnoće, možete nas kontaktirati na:

+38162514566 ili

na mail: support@bos4.tours

REGISTRUJ SE!